Vermeij – in de archieven

Voorjaar 1822 is Vermeij, op basis van het besluit van 8 november 1821, een van degenen die is ‘verplaatst naar kleine hoeven der Maatschappij, buiten dezelve gelegen’ Het gezin gaat naar het gebied dat Wateren of Doldersumsche veld en later soms Boschoord genoemd wordt.

Maar al snel overlijdt daar zijn echtgenote (NB: Dit is in de periode dat de besmettelijke ziekte – zie De proefkolonie blz. 325 ev – heerst, die verder alleen slachtoffers in Frederiksoord-1 en Frederiksoord-2 heeft gemaakt):

Vledder, overlijdensakte, 24 juni 1822, aktenr. 19
Overledene: Jantje van der Vlist, geboren te Gouda op 02-01-1786; beroep: huisvrouw; overleden te Doldersum (Vledder) op 22-06-1822, dochter van Frederik van der Vlist en Anna van Eijk.
Gehuwd geweest met Jan Vermey, in leven.

Dan wil hij weg, maar dat gaat zijn subcommissie geld kosten:

Uit een brief van Wouter Visser aan de pc dd 29 mei 1823:
Ter beantwoording van de missive der Permanente Kommissie dato 20e dezer no. 61/5 heb ik de eer te berigten aangaande het verlangde ontslag door den kolonist Jan Vermey dat, hij is aangekomen in remplacement van de wede Vergeer op haar verzoek ontslagen, nalatende eene aanzienlijke schuld waarover in die tijd is korrespondeert, maar niet is overgebragt op de rekening van Vermey; of deeze schuld met de sub-kommissie Gouda is gelikwideert is mij onbewust; intusschen is de laatst aangekomen op nieuw van kleeding en huisraad voorzien en voor het bedrage daarvan er somma van ƒ215.47 gedebiteert; deeze goederen zijn natuurlijk zoo als ik meermalen bij zoortgelijke kwestien de eer hadt aantemerken, voor een ander van weinig waarde, zoo dat aan den opvolger van Vermey ingeval deeze ontslagen wierdt, wederom eene verstrekking ter waarde ƒ200- zoude behoren te geschieden; om alle welke reden ik de eer heb te advyseren van aan J: Vermey geen ontslag te accordeeren dan op voorwaarde dat door hem alle zijne schulden worden voldaan, hetgeen zeer bezwaarlijk zal kunnen geschieden, of dat de schuld ten laste van de sub-kommissie worde gebragt.

Blijkbaar wordt het verzoek om ontslag niet gehonoreerd, want een tijdje later komt Vermey voor in het stamboek van de strafkolonie op de Ommerschans. Daar overlijdt hij ook.