Alleen Westerveld heeft in aardappels zijne huur afbetaald, p 211

De kolonisten voor kolonie 2 beginnen vanaf 20 november 1819 aan te komen, volgens de notulen pc van 26 november 1819. Die dag arriveren een onderopziener en een koloniaal gezin. Op 30 november blijkt nog niet alles voor ontvangst in orde te zijn, want Benjamin meldt: ‘De kolonisten Frans Broekhuizen met vrouw en 4 kinderen uit Brielle en Hendrik Kruidhoed met vrouw en 8 kinderen van S Graveland den 28 aangekomen zijnde. Zo heb ik de eer daar van de Permanente Kommissie kennis te geven; met vriendelijk verzoek dat de verzending van huisraad zo spoedig mogelijk moge plaats hebben, dewijl bij den 4 aangekomen huisgezin­nen, morgen nog 2 uit Amsterdam zich voegen zullen, en mijne verle­genheid daar door zal toenemen.’
En 5 december: ‘Het huisraad is nog niet aangekomen, zo dat de onder officieren en kolonisten zich zeer moeten behelpen.’ Dan arriveert de huisraad en op 15 december ook de gezinnen Ladru uit Amsterdam, Verbeek uit Rotterdam, Beets uit Purmerend en De Vroeg uit Heerenveen.

Johannes ‘gematig berekende’ schattingen staan in het verslag van de permanente commissie aan de commissie van weldadigheid en de commissie van toevoorzicht augustus 1819, archief 989, ook gepubliceerd in de Star vanaf pagina 649. ‘Bij velen zal zij die som zelfs merkelijk overtreffen; en dus zal, in elke betrekking, de uitslag onze verwachtingen verre te boven gaan, en het volledigst proef-ondervindelijk bewijs verschaf­fen, dat waarlijk – en op welk eene wijze dan – onze verarmde Natuurgenooten uit den poel van jammer en ellende, in welken zij zijn afgedaald, gered kunnen worden.’

Maandag 20 december besluit de pc om Benjamin de preciese cijfers te vragen en op 29 december 1819 stuurt die de evaluatie van het jaar en daaruit komen bijna alle citaten hier. De nog negatievere terugblik op het misgewas is een jaar later op 16 januari 1821.
Het landelijke verbod aardappelen uit te voeren was trouwens tot in 1818 blijven gelden. Staatscourant 23 juny 1818: ‘Z.M. heeft, uit hoofde van de gunstige uitzigten op den aanstaanden oogst, de wet van den 20 November 1816, waar bij de uitvoer van aardappelen wordt verboden, ingetrokken.’

De informatie over de geboortenaam Jan Krijns van Slochteren van Jan Cornelis Westerveld komt via genealogisch onderzoeker Hennie Kok.

Het ‘Fonds de réserve’ wordt gepresenteerd in in Star 1820 pagina 164. Volgens Abraham Koppejan, brief van 26 februari 1820, betekent die inhouding dat de inhoudingen voor de kleding een tijdje opschuiven: ‘Ja nu kan ik UEd melden, dat in plaats van 100 guldens en 200 schepel aardappels goed te doen, ons zeker besluit uit den Haag is voorgelezen, dat ieder colonist verpligt is zijn vijftig guldens te betalen, zoo dat nu 1/10 gedeelte van de weekelijk­sche verdiensten word ingehouden voor de landhuur, in plaats van voor de kleedingstukken gedu­rende dezen winter, zullende met het voorjaar nog weder 1/10 van de verdiensten voor de cleerasij worden ingehou­den.’