Blijde tijding, p 167

De deelname van de koning aan de negociatie wordt gemeld in de Star pagina 473.
Ameshoff moppert op 17 mei over de corresponderende leden en de brief van Ockerse die door Johanes getemperd wordt is gedateerd 28 mei. Ook de getemperde brief is nog steeds tamelijk fel: of Ockerse wilde niet teveel toegeven of ook Johannes van den Bosch begon zich aan Ameshoff te ergeren. Het laatste is niet onwaarschijnlijk door de voortdurende kritische kanttekeningen van Ameshoff bij alle plannen van Johannes. Op 2 juni reageert Ameshoff: ‘Ik onthoude mij van alle aanmerkingen op de personeel beledigende uitdruk­kingen welke voorkomen in uwen brief van den 28 mei jl. omdat de achting welke ik de leden der Permanente Kommissie toedraag, mij oplegt dezelve enkel voor rekening van den steller over te laten.’ Op 8 juni bericht Benjamin dat ‘dat wij in den afgelopen voornacht onweder, met regen vergezeld gehad hebben’.