Ontzenuwde natuurgenoten, p 13

Het concept-reglement is te vinden bij archief 2 en staat ook op deze site. Vermoedelijk was dit de tweede versie nadat er uit religieuze hoek kritiek op de eerste versie geweest was. Zie de noot bij bladzijde 88.
Ook de koninklijke goedkeuring in een brief van de minister van binnenlandse zaken dd 5 maart 1818 staat op de site. Het concept-reglement kent de Maatschappij ook een rol toe bij het oprichten van werkverschaffingsprojecten in steden, maar de koning wil dat zij zich beperkt tot landbouwkolonies.

Alle informatie over Johannes van den Bosch komt uit de biografiën van Westendorp Boerma. Het zo typerende citaat “Ik ben nimmer besluiteloos en draal nog minder” uit Westendorp Boerma 1927, pagina 49.
Van Johannes’ verhandeling met de lange naam is alleen de tweede druk, 1818, bewaard gebleven. Vermoedelijk was de eerste druk al in 1817 verschenen.

Een hele leuke illustratie van het beschreven losbarstende enthousiasme is te vinden in een artikel over Pieter Otto van der Chijs in het Nieuw Letterkundig Magazine. Van der Chijs liet in 1818 als 16-jarige zijn hobby (munten verzamelen) even vallen om zijn zakgeld aan te wenden voor steun aan de Maatschappij en een reisje naar Frederiksoord. (Overigens zou Van der Chijs in zijn latere leven – na de dood van Ockerse – de redactie overnemen van de Star en van de opvolger van dat blad De vriend des vaderlands.)

Van de ‘Eerste Algemeene Vergadering der Maat­schap­pij van Weldadig­heid, gehouden in ‘s Graven­hage den 22 junij 1818′ zijn notulen, archief 16, en die vermelden het aantal van 14.843 contribuanten.