Z. M. heeft Hoogstdeszelfs gunstbewijzen vermeerderd, p 174

Het huwelijk van Petrus Ameshoff: Burgelijke Stand Eindhoven, huwelijkakte 1819, Aktenummer: 11, Datum: 12-07-1819, Bruidegom Petrus Johannes Ameshoff, geboortedatum: 01-05-1788, geboorteplaats: Amsterdam, zoon van Arnoldus Ameshoff en Maria Agnes Hamerster. Bruid: Hendrika Susanna Walkart, geboortedatum: 06-03-1788, geboorteplaats: Eindhoven, dochter van Arnoldus Walkart en Johanna Maria Carp.
Dat Ameshoff zijn echtgenote Suse noemt valt te lezen in een brief van hem die is opgenomen in A.J.Hanou, Tussen Voltaire en Verlosser. De zielsbenau­wenis van Petrus Ameshoff in: Documentatieblad achttiende eeuw XVIII nr. 1, 1986, 109-115.

Het boekje van de genoemde preek: M.A. van den Bank, De beoefening der Weldadigheid, Den Bosch, 1819; Saakes 7 (1819) 49.

Ook in druk verschenen: Marcus Jan Adriani, Gedachten over de Maatschappij van Weldadigheid: eene voorle­zing in het depar­tement der Maatschappij tot Nut van het Alge­meen, te Pekel-A, Gronin­gen, 1819; Saakes 7 (1819) 38, Knuttel 24817.
Adriani had zijn verhaal anoniem gepubliceerd. Op 01-07-1819, archief 52, schreef de uitgever aan de pc: Groningen 1 july 1819, Ik heb de eer aan UHoogEdelGeb. hierbij 12 exemplaren ener redevoe­ring over de Maatschappij van Weldadigheid aantebieden, Met den verschuldigden eerbied heb ik de eer te zijn, HoogEdelGeb. Heeren, UHoogEd.Geb Onderd. Dienaar, J. Oomkens.
Daarop had de Maatschappij geïnformeerd wie de schrijver was en op 15 juli 1819, zelfde archiefnummer, meldde de uitgever:
Groningen 15 july 1819, WelEdele Heer!
Ter beantwoording van de missieve van den 6 dezer dient: dat auteur der Gedachten over de Maatschappij van Weldadigheid is, de WelEerw.Heer M: J. Adriani pred. te O. Pekel A. Z. Eerw. bedankt de Commissie voor de bijzondere attentie op zijn stukje gevestigd, en gene redenen vind om zijne naam voor de Commissie te verbergen, en dat Z. Eerw. niet zal nalaten, om de belangens der Maatschappij waar het mogelijk is te bevorderen. Hiermede voornemende aan UHoogWelEd. te hebben voldaan, heb ik de eer eerbiedig te zijn
UWelEdele Heer
UWelEd. D.Dienaar
J. Oomkens

Enkele andere, in het boek niet genoemde publicaties:
# J.W. Statius Muller, De krachtdadige ondersteuning van openba­re … (preek) (Amsterdam, 1819); Saakes 7 (1819) 17
# Leerrede over de Maatschappij van Weldadigheid. Voor Nederlan­ders van alle gezindheden (Zierikzee, 1820); Saakes 7 (1820) 137, Knuttel 24917
# D.H. ten Kate van Loo, Uitboezemingen bij de oprigting der Maatschappij van Weldadigheid (Den Haag 1818), KB, Saakes 6 (1818) 368, Knuttel 24707 (onder 1818)

De volledige tekst van de sketch van ‘Beide de Buren’staat ook op deze site. De subcommissie Paramaribo schrijft op 16 augustus 1819, Guinea wordt genoemd in de Star pagina 753 en de brief uit Batavia is gedateerd 8 september 1819 en zal uiteindelijk verschijnen in de Staatscourant van 8 februari 1820. Ondertekend door J.A, van Braam, vooritter, en S. Roorda van Eijsinga, se­cretaris.
De aanbesteding van 50 hoeves staat in de. Star 1819, pagina 544-546, en in de Staatscourant van 22-06 en 15-07. Van het Koninklijk Besluit dd 7 juli om vrijstelling van zegel en registratierechten op de negociatie van 80.000 gulden te verlenen wordt ook meldting gemaakt in de Star 1819, pagina 660. De gronden van de Steggerder Ccompagnie komen ter sprake bij de pc op 30 juli en op 5 augustus stuurt Stephanus van Royen zijn taxatie-rapport in.
Volgens de notulen, archief 16, van de commissie van weldadigheid op 5 augustus, wordt J. Leesberg uit Den Haag na een verkiezing in twee rondes gekozen als nieuw lid in plaats van J.F.H. van Hemert. De verslagen van de hier en bij de commissie van toevoorzicht – notulen archief 27 – voorgedragen verslagen zijn ook afgedrukt in de Star van augustus en september. Beide vergaderingen worden ook verslagen in de Staatscourant van 9 augustus. In de Star pagina 627 staat een lijst met de in de commissie van toevoorzicht gekozen leden.
De Star maakt op pagina 694 melding van de koninklijke goedkeuring van de manier van uitbreiden (de gegarandeerde contracten met subcommissies, zie bladzij 189 ev). Het verlenen van het vruchtgebruik van de Ommerschans komt blijkbaar nét voor de deadline van de drukker, want Ockerse weet het krap aan onder op de laatste pagina van de Star van augustus, pagina 720, te frommelen.